Stowarzyszenie Thunder Independent - ul. Józefa Szanajcy 18A lok. 4, 03-481 Warszawa - Polska

Rajd Motocyklowy Szlakiem Cichociemnych po Mazowszu

O nas

Stowarzyszenie Thunder Independent to organizacja „non profit” zrzeszająca obecnych i byłych żołnierzy Jednostki Wojskowej GROM, których łączy zamiłowanie do turystyki motocyklowej i historii naszego kraju, ale przede wszystkim podtrzymywanie pamięci o zmarłych kolegach, byłych żołnierzach JW. GROM oraz chęć upamiętnienia patronów Jednostki – Żołnierzy Cichociemnych Armii Krajowej.

Formalnie organizacja istnieje od czerwca 2022 roku, ale to tylko skutek kilkunastoletniej, nieformalnej działalności grupy pasjonatów w ww. sferach. Do dnia dzisiejszego już 15 razy odbył się motocyklowy Rajd Pamięci odwiedzający miejsca pochówku naszych kolegów rozsiane po całej Polsce, a także, między innymi z naszej inicjatywy powstało kilkadziesiąt kamieni, pomników i tablic upamiętniających miejsca zrzutów żołnierzy Cichociemnych AK. 

Głównymi celami Stowarzyszenia „THUNDER INDEPENDENT” jest krzewienie i podtrzymywanie polskich tradycji niepodległościowych, kultywowanie pamięci o poległych i zmarłych tragicznie żołnierzach Jednostek Specjalnych, oraz popularyzacja turystyki motocyklowej.

Statut stowarzyszenia Thuder Independent

10.12.2023

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „THUNDER INDEPENDENT” i w dalszych postanowieniach tego statutu będzie zwane „Stowarzyszeniem”.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
 4. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw zgodnie z przepisami prawa miejscowego.
 5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków, a do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników etatowych. Stowarzyszenie może posiadać odpowiednie pieczęcie i odznaki (logo) zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
 7. Stowarzyszenie ma prawo powoływania na obszarze kraju sekcji terenowych, które będą skupiały członków Stowarzyszenia działających na danym terenie.

ROZDZIAŁ II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 1. Celem Stowarzyszenia „THUNDER INDEPENDENT” jest:
  a: krzewienie i podtrzymywanie polskich tradycji niepodległościowych i obronności, tradycji Wojska Polskiego, a także zagadnień związanych z umacnianiem tradycji militarnych,
  b: kultywowanie pamięci o zmarłych żołnierzach Jednostek Specjalnych,
  c: integrowanie środowisk służb mundurowych oraz byłych żołnierzy, funkcjonariuszy i strażaków,
  d: popularyzacja turystyki motocyklowej,
  e: propagowanie kształtowania sprawności i wytrzymałości fizycznej oraz silnej osobowości,
  f: popularyzowanie i promocja wiedzy z dziedziny strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni,
  g: zrzeszanie osób kolekcjonujących militaria, w tym umundurowanie i wyposażenie wojskowe współczesne i historyczne oraz broń, której posiadanie jest dozwolone na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 21. maja 1999r. o Broni i Amunicji (Dz.U. z 1999 Nr 53, poz. 549 z późn. zm) oraz pozostałą nie objętą ustawą broń białą oraz cięciwową,
  h: wzajemna pomoc i wsparcie członków w rozwijaniu swoich zainteresowań kolekcjonerskich i strzeleckich,
  i: popularyzacja sportów strzeleckich i doskonalenie umiejętności strzeleckich j: zainteresowanych osób, wzmacnianie pozytywnego wizerunku strzelców, posiadaczy broni oraz miłośników broni i militariów,
  k: rozpowszechnianie historii wojskowości poprzez aktywną rekonstrukcję zdarzeń historycznych.
 2. Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
  a: organizację Rajdu Pamięci Żołnierzy Jednostki Wojskowej „GROM”,
  b: działalność edukacyjno – promocyjną,
  c: prowadzenie szkoleń o charakterze wojskowym i militarnym,
  d: promocję Polskich Sił Zbrojnych,
  e: organizowanie i uczestnictwo w przedsięwzięciach o charakterze patriotycznym i niepodległościowym,
  f: udzielania wsparcia swoim członkom w zakresie związanym z realizacją celów Stowarzyszenia,
  g: inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom, a w szczególności:
  – grup samopomocy
  – grup wsparcia
  – wsparcia dla rodzin poległych żołnierzy
  – informacji, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej
  h: zachęcanie osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków dla ich działalności,
  i: współpraca z organami władzy rządowej, Polskimi Siłami Zbrojnymi, organami samorządowymi, organizacjami rządowymi i pozarządowymi, kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, a także placówkami naukowymi
  i osobami fizycznymi oraz prawnymi dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  j: prowadzenia działalności edukacyjnej, szkoleniowej, informacyjnej, popularyzatorskiej i innej związanej z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia, w tym także prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie związanym z realizacją tych celów,
  h: gromadzenie funduszy przeznaczonych na działalność Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą po spełnieniu warunków przewidzianych w prawie. Środki uzyskiwane z działalności gospodarczej będą w całości przeznaczone na działalność statutową Stowarzyszenia. Stowarzyszenie może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego, środki uzyskiwane z udziału w spółkach będą w całości przeznaczone na działalność statutową Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem honorowym Stowarzyszenia.
 3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  a: zwyczajnych,
  b: wspierających,
  c: honorowych.
 4. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
  a: złoży Zarządowi Stowarzyszenia deklarację członkowską na piśmie,
  b: przedstawi pozytywną opinię pięciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
  c: posiada „barwy Thunder Independent”,
  d: jego deklaracja członkowska zostanie poparta zwykłą większością głosów podczas Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.
 5. Członkostwo zwyczajne uzyskuje się po złożeniu pisemnej deklaracji i podjęciu przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia uchwały o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz po wpłaceniu wpisowego w wysokości 100% składki rocznej w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych.
 6. Założyciele Stowarzyszenia stają się automatycznie członkami zwyczajnymi.
 7. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
  a: uczestniczyć w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym,
  b: brać czynny udział w imprezach Stowarzyszenia,
  c: zgłaszać postulaty i wnioski do władz Stowarzyszenia,
  d: aktywnie przyczyniać się do realizacji założeń statutowych poprzez pomoc w realizacji szkoleń, obozów, biwaków, wycieczek, ćwiczeń itp. jak również uczestnictwa w nich,
  e: korzystać ze sprzętu Stowarzyszenia podczas zajęć.
 8. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
  a: złoży Zarządowi Stowarzyszenia deklarację członkowską na piśmie,
  b: przedstawi pozytywną opinię trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
  c: jego deklaracja członkowska zostanie poparta zwykłą większością głosów podczas posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia.
 9. Członkostwo wspierające uzyskuje się po złożeniu pisemnej deklaracji i podjęciu przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały o przyjęciu w poczet członków wspierających Stowarzyszenia oraz po wpłaceniu wpisowego w wysokości 100% składki rocznej w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków wspierających.
 10. Członkowie wspierający Stowarzyszenia mają prawo:
  a: uczestniczyć w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia,
  b: brać czynny udział w imprezach Stowarzyszenia,
  c: zgłaszać postulaty i wnioski do władz Stowarzyszenia,
  d: aktywnie przyczyniać się do realizacji założeń statutowych poprzez pomoc w realizacji szkoleń, obozów, biwaków, wycieczek, ćwiczeń itp. jak również uczestnictwa w nich,
  e: korzystać ze sprzętu Stowarzyszenia podczas zajęć.
 11. Członkowie zwyczajni i członkowie wspierający Stowarzyszenia mają obowiązek:
  a: brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  b: przestrzegania niniejszego Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  c: regularnego opłacania składek członkowskich,
  d: lojalnego dbania o dobre imię Stowarzyszenia i przestrzegania zasad etycznych określonych przez władze Stowarzyszenia,
  e: aktywnego przyczyniania się do rozwoju i umacniania Stowarzyszenia oraz realizacji jego celów.
 12. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia albo przyczyniła się materialnie do działalności statutowej Stowarzyszenia.
 13. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
 14. Członkowie honorowi nie posiadają głosu stanowiącego, ani czynnego oraz biernego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w działaniach władz statutowych Stowarzyszenia oraz posiadają pozostałe prawa jak członkowie zwyczajni.
 15. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.
 16. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w związku z:
  a: pisemną dobrowolną rezygnacją członka złożoną Zarządowi Stowarzyszenia z dniem oznaczonym w tej rezygnacji lub w razie braku takiej daty, z dniem doręczenia Zarządowi pisma o rezygnacji z członkostwa,
  b: wykluczenia członka uchwałą podjętą przez Zarząd Stowarzyszenia, z dniem podjęcia takiej uchwały, na skutek:
  c: nieprzestrzegania przez członka postanowień Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
  d: notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
  e: nieopłacania składek członkowskich,
  f: na pisemny wniosek dziesięciu członków Stowarzyszenia,
  g: utraty przez członka Stowarzyszenia praw obywatelskich na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, z dniem uprawomocnienia się takiego orzeczenia,
  h: śmierci członka Stowarzyszenia,
  i: likwidacji Stowarzyszenia.
 17. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  a: Walne Zgromadzenie,
  b: Zarząd,
  c: Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.
 3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów.
 4. W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze wyboru uzupełniającego, którego dokonują pozostali członkowie tego samego organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu do czasu najbliższego walnego zgromadzenia członków Stowarzyszania.
 5. Osoba wybrana do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może zostać odwołana z funkcji we władzach Stowarzyszenia uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą w większości 3/4 głosów, przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków zwyczajnych.
 6. Osoba wybrana do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może także złożyć pisemną rezygnację z funkcji w organie Stowarzyszenia, która jest doręczana każdorazowo do Zarządu Stowarzyszenia. Jeśli rezygnujący w treści swojej rezygnacji nie określił daty rezygnacji, rezygnacja jest skuteczna z dniem jej doręczenia Zarządowi Stowarzyszenia.
 7. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 8. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
  a: z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
  b: z głosem doradczym – członkowie honorowi, członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.
 9. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 10. Walne Zgromadzenie zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia zakończenia każdego roku.
 11. Walne Zgromadzenie nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie.
 12. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy.
 13. Zarząd ma obowiązek zwołać także nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na umotywowany wniosek Komisji Rewizyjnej albo wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 14. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd w formie wiadomości e-mail, wysłanej na adresy wszystkich członków Stowarzyszenia podane w deklaracji członkowskiej lub późniejszym oświadczeniu doręczonym Zarządowi na piśmie.
 15. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są wyłącznie sprawy, dla których takie zgromadzenie zostało zwołane. Nie jest dopuszczalne uzupełniania porządku obrad w trakcie trwania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 16. Termin, miejsce, porządek obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach Zarząd do zawiadomienia dołącza dokument, projekty uchwał lub pisemne uzasadnienie wniosku o zwołanie.
 17. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
  a: określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  b: uchwalania zmian Statutu,
  c: wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia,
  d: udzielanie władzom Stowarzyszenia absolutorium z wykonanych czynności w poprzednim roku,
  e: rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  f: uchwalanie budżetu w razie, gdy o jego uchwalenie wystąpi Zarząd,
  g: uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, w tym terminu i trybu ich wnoszenia na rzecz Stowarzyszenia,
  h: podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  i: rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez władze lub członków Stowarzyszenia,
  j: rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  k: podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 18. Zarząd jest powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami władz statutowych Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 19. Pierwszy Zarząd jest wybierany przez Założycieli Stowarzyszenia.
 20. Zarząd składa się z trzech osób w tym prezesa, skarbnika oraz sekretarza.
 21. Stowarzyszenie reprezentowane jest przez dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 22. Członkiem Zarządu może być wyłącznie członek zwyczajny Stowarzyszenia.
 23. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz na 6 (sześć) miesięcy.
 24. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub inny upoważniony przez niego członek Zarządu.
 25. Do kompetencji Zarządu należą w szczególności:
  a: realizacja celów Stowarzyszenia,
  b: wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
  c: sporządzanie planów pracy i budżetu,
  d: sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  e: reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  f: zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
  g: przyjmowanie decyzji o przyjęciu lub usunięciu członka Stowarzyszenia,
  h: opracowywanie i uchwalanie regulaminów wewnętrznych i procedur dotyczących działalności Stowarzyszenia,
  i: podejmowanie wszelkich decyzji związanych z zatrudnieniem pracowników (Zarząd Stowarzyszenia jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy),
  j: wszystkie inne czynności i sprawy, które nie są zastrzeżone do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.
 26. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 27. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób w tym przewodniczącego oraz dwóch członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Pierwszą Komisję Rewizyjną wybierają Założyciele Stowarzyszenia.
 28. Członkiem Komisji Rewizyjnej może być członek Stowarzyszenia lub inna pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej o nieposzlakowanej opinii lecz nie będąca członkiem Stowarzyszenia.
 29. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a: kontrolowanie działalności Stowarzyszenia w celu zapewnienia, aby działalność ta była prowadzona zgodnie z prawem i postanowieniami tego Statutu
  b: składanie wniosków z kontroli w tym opinii o sprawozdaniach Stowarzyszenia i Zarządu na Walnym Zgromadzeniu
  c: prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz posiedzenia Zarządu
  d: składanie opinii dla Walnego Zgromadzenie w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Stowarzyszenia
  składanie sprawozdań ze swojej działalności na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
 30. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz na 6 (sześć) miesięcy.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
  a: nieruchomości,
  b: środki trwałe i nietrwałe,
  c: wierzytelności,
  d: środki pieniężne.
 2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi:
  a: z wpisowego,
  b: ze składek członkowskich,
  c: z darowizn, spadków i zapisów,
  d: z dotacji, subwencji i ofiarności publicznej,
  e: ze zbiórek,
  f: z dochodów z działalności własnej i majątku Stowarzyszenia oraz udziału w spółkach prawa handlowego.
 3. Wszystkie dochody Stowarzyszenia przeznaczane są na działalność statutową i nie mogą być przeznaczane do podziału między członków Stowarzyszenia.
  Wszelkie środki pieniężne powinny być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Rokiem obrotowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy, kończący się dnia 31 grudnia.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiana Statutu Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia, podjętej większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie, a w drugim terminie zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych.
 2. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia podjętej większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
 3. W razie propozycji zmiany tego Statutu Zarząd zwołując Walne Zgromadzenie jest obowiązany podać do wiadomości członków propozycję zmian poprzez podanie dotychczasowej treści postanowień oraz propozycji ich brzmienia po zmianie wynikającej z zaproponowanej uchwały.
 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia pozostałego po zakończeniu jego likwidacji, przy czym majątek pozostały po likwidacji musi być przeznaczony na rzecz osób prawnych realizujących te same cele statutowe co cele Stowarzyszenia określone w tym Statucie.
 5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz inne przepisy obowiązującego prawa.